CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Các dịch vụ liên quan đến Quan trắc môi trường lao động:

  • Dịch vụ Phân loại lao động theo TT29/2021 của Bộ LĐ TB&XH
  • Quan trắc môi trường lao động
  • Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động
  • .....

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Các dịch vụ Quan trắc môi trường:

  • Dịch vụ Quan trắc nước thải, nước mặt, nước ăn uống
  • Dịch vụ Quan trắc khí thải
  • Giấy phép xả thải
  • Giấy phép sổ chủ nguồn chất thải
  • Đánh giá tác động môi trường
  • ....

Khám phá thêm

Building Castle in Cloud

When designing an architectural concept, we take into account the nine criteria that Zumthor considers to be important in creating an architectural atmosphere.